Chi bộ 8 (TTGDTX TỈNH TRÀ VINH)

1. Nghị quyết Đại hội Chi bộ 8 lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2022

2. Quyết định BCH chi bộ 8 nhiệm kỳ 2020-2022

3. Nghị quyết năm 2021 của Chi bộ