CHI BỘ 8 (Nhiệm kỳ 2022-2025)

QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ 8 NHIỆM KỲ 2022-2025
CỦA ĐẢNG ỦY SỞ GDĐT TRÀ VINH

QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ 8 NK 2022-2025 (click vào để xem văn bản)

Ảnh Đại hội Chi bộ 8- Lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2025
ảnh 1-Tập  thể đảng  viên  CB8  và đ/c  Nguyễn  Thanh  Hiền-Phó  BT Đảng ủy  SGDĐT
ảnh 2- Bí thư và Phó Bí thư CB 8 ( NK 2022- 2025)
ảnh 3- Tập thể đảng viên dự Đại hội chúc mừng Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2022- 2025
Clip ảnh Đại hội Chi bộ 8 ( nhiệm kỳ 2022-2025)Movie Đại hội CB 8 NK 2022-2025
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ  XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA CHI BỘ 8
      LẦN THỨ XI- NHIỆM KỲ 2022-2025

      I- DỰ BÁO TÌNH HÌNH

  1. Thuận lợi

Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh luôn quan tâm chỉ đạo về công tác chính trị tư tưởng và chuyên môn nghiệp vụ nên trong quá trình lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ được nhiều thuận lợi.

Lãnh đạo chi bộ và trung tâm gương mẫu trong mọi hoạt động, tích cực học tập, nghiên cứu về công tác Đảng, công tác chuyên môn, quan tâm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đảng viên chi bộ và công chức, viên chức Trung tâm, phát huy tính dân chủ tập thể, tăng cường đoàn kết nội bộ và động viên, giúp đỡ mọi người trong trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tập thể đảng viên chi bộ tích cực hoạt động, phấn đấu trau dồi phẩm chất đạo đức tác phong; củng cố đoàn kết nội bộ và quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết chi bộ, kế hoạch của Trung tâm nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của chi bộ, chuyên môn của trung tâm. Đa số công chức, viên chức Trung tâm có tinh thần cầu tiến góp phần đưa các hoạt động của Trung tâm ngày càng đạt hiệu quả hơn.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng học của Trung tâm đảm bảo đủ phục vụ cho nhu cầu giảng dạy và học tập của giáo viên và học viên.

Các đơn vị liên kết bồi dưỡng, đào tạo và các cơ sở giáo dục trong tỉnh, ngoài tỉnh luôn quan tâm cùng với Trung tâm thực hiện các hợp đồng bồi dưỡng, đào tạo theo nhu cầu người học.

  1. Khó khăn

Một số viên chức trung tâm chưa linh hoạt trong xử lý công việc, thiếu quan tâm xây dựng kế hoạch cá nhân để phục vụ công tác theo vị trí việc làm nên gặp khó khăn trong thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm trước yêu cầu phục vụ ngày càng cao của ngành giáo dục và đào tạo, của các cấp các ngành và nhân dân trong tỉnh nhà.

Tình hình liên kết chiêu sinh các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, đào tạo đại học theo nhu cầu sẽ có nhiều biến động bất lợi cho Trung tâm do phần lớn số công chức, viên chức của ngành đã được đào tạo hoàn chỉnh.

Từ những khó khăn nêu trên sẽ làm ảnh hưởng khá nhiều đến nguồn thu của Trung tâm và khó đảm bảo kinh phí tự chủ về lương, phụ cấp và các hoạt động thường xuyên của Trung tâm theo Quyết định số 1668/QĐ-UBND, ngày 06/9/2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh.

        II- MỤC TIÊUCÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

  1. Mục tiêu

Phát huy những ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm và tận dụng thuận lợi, thời cơ, thử thách để tập trung xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng viên Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chi bộ tiếp tục quán triệt và cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Ngành Giáo dục và Đào tạo vào thực tiễn công tác chi bộ và Trung tâm; tiếp tục xây dựng, phát huy ưu điểm và tăng cường vai trò, trách nhiệm của đảng viên, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục trong giai đoạn hiện nay và thời gian tiếp theo.

  1. Các chỉ tiêu chủ yếu

2.1. Chỉ tiêu về thực hiện nhiệm vụ chính trị

– Chi bộ được đánh giá xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên mỗi năm.

– 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

– 100% đảng viên giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú được xác nhận là tốt.

2.2. Chỉ tiêu về học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết

100% đảng viên, công chức, viên chức của Trung tâm học tập, tìm hiểu, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của Ngành Giáo dục và Đào tạo; tích cực tham gia học tập và làm theo Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phát huy tính tập trung dân chủ trong đơn vị, thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình trong tập thể, tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu pha lãng phí, thực hiện tốt về tiết kiệm.

2.3. Chỉ tiêu về thực hiện mô hình học tập và làm theo Bác

100% đảng viên đăng ký và thực hiện mô hình “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện tốt nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII.

2.4. Chỉ tiêu về thực hiện mô hình “Dân vận khéo”

100% đảng viên đăng ký và thực hiện mô hình “Dân vận khéo” theo chủ đề của tửng năm và báo cáo trước tập thể chi bộ theo định kỳ.

2.5. Chỉ tiêu về Trung tâm và đoàn thể

– Công đoàn thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm của tổ chức và phấn đấu đạt danh hiệu CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ theo từng năm học.

– Trung tâm được tái công nhận là cơ quan văn minh, cơ quan an toàn về an ninh trật tự mỗi năm và đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến trong từng năm học.

2.6. Chỉ tiêu về công tác chuyên môn

– Lớp tiếng Khmer: mỗi năm chiêu sinh được 300 học viên và có học viên đạt tỷ lệ được cấp chứng chỉ từ 80% trở lên.

– Lớp UDCNTT: mỗi năm chiêu sinh được 100 học viên và có học viên đạt tỷ lệ được cấp chứng chỉ từ 70% trở lên.

– Các lớp liên kết bồi dưỡng và đào tạo

+Các lớp bồi dưỡng ngắn hạn: mỗi năm chiêu sinh được 600 học viên tham gia theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo và các Phòng Giáo dục Đào tạo.

+Các lớp đào tạo cử nhân: mỗi năm chiêu sinh được 50 học viên tham gia theo nhu cầu học của viên chức ngành giáo dục.

– Về tài chính: Trung tâm phấn đấu thu đạt doanh thu 2,0 tỷ đồng/mỗi năm (theo năm tài chính) và đảm bảo lợi nhuận 15% sau khi đã thực hiện nộp thuế đúng quy định của Nhà nước, chi trả chế độ chính sách cho công chức, viên chức (kể cả giáo viên thỉnh giảng, nhân viên hợp đồng vụ việc) và khấu hao cơ sở vật chất theo quy định.

      III- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

  1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng – an ninh

– Từng đảng viên, công chức, viên chức Trung tâm nêu cao tinh thần tự giác cách mạng, phòng gian bảo mật, chống mọi biểu hiện tư tưởng lệch lạc, mơ hồ mất cảnh giác, chống âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

– Tổ chức phân đảng viên, công chức, viên chức và nhân viên thực hiện tốt lịch công tác an toàn đơn vị.

  1. Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng

Chi bộ thường xuyên giáo dục chính trị – tư tưởng cho đảng viên, viên chức Trung tâm để quán triệt kịp thời đường lối, chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

  1. Lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

– Từng đảng viên, công chức, viên chức Trung tâm mạnh dạn đấu tranh ngăn ngừa không để xảy ra hiện tượng tiêu cực nói và viết trái với quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo và Nghị quyết chi bộ; thực hiện tốt nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng và ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần nội dung Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

– Từng đảng viên, công chức, viên chức Trung tâm thực hiện có hiệu quả mô hình của chi bộ và đảng viên đăng ký theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  1. Lãnh đạo các đoàn thể chính trị – xã hội

– Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quan điểm lập trường và đạo đức nghề nghiệp cho đoàn viên công đoàn. Thường xuyên lắng nghe tâm tư tình cảm của đoàn viên công đoàn, đồng thời giải quyết kịp thời mọi nguyện vọng và đề nghị chính đáng của đoàn viên công đoàn; kiên quyết đấu tranh chống lại tư tưởng lệch lạc và hoạt động sai trái trong đoàn viên công đoàn.

– Chỉ đạo sâu sát công tác thi đua trong đảng viên, viên chức Trung tâm nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác, thực hiện tốt chế độ bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội cho đảng viên, viên chức Trung tâm theo đúng quy định của Nhà nước.

– Cùng với công đoàn quan tâm sâu sát về đời sống của đảng viên, viên chức Trung tâm, giải quyết kịp thời những thắc mắc, khiếu nại gây ảnh hưởng đến tinh thần đoàn kết nội bộ.

– Chỉ đạo các đảng viên trong chi bộ tích cực tham gia phong trào do công đoàn phát động.

  1. Lãnh đạo xây dựng tổ chức đảng và đảng viên

5.1. Nâng cao chất lượng chi bộ

– Quan tâm giáo dục bồi dưỡng về lý luận chính trị cho tập thể đảng viên, viên chức Trung tâm phấn đấu đưa 100% đảng viên, viên chức Trung tâm tham gia học chính trị, học tập Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành nhằm nâng cao trình độ lý luận và nhận thức của đảng viên, công chức, viên chức Trung tâm về chủ trương đường lối của Đảng. Chi bộ đề ra những biện pháp củng cố và xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, trong các buổi họp lệ hàng tháng Bí thư phổ biến Nghị quyết, Chị thị của Đảng,  thông tin công tác tư tưởng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tổ chức học tập Điều lệ Đảng và quy định về “Những điều đảng viên không được làm”. Sơ kết công tác từng tháng, tìm nguyên nhân làm được và chưa làm được để có biện pháp khắc phục, xây dựng kế hoạch cụ thể từng tháng, quí, 6 tháng, Nghị quyết năm, qua đó có sơ tổng kết đánh giá việc thực hiện sửa đổi, bổ sung kế hoạch, Nghị quyết cho phù hợp với từng thời điểm.

– Thực hiện đúng chế độ sinh hoạt lệ hàng tháng theo Điều lệ Đảng và qui chế của chi bộ đề ra. Xây dựng tốt nội dung trước khi sinh hoạt, nội dung cần đảm bảo 3 tính chất: tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thực hiện tốt chế độ tự phê bình và phê bình, thường xuyên kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Đảng và nền nếp sinh hoạt đảng của đảng viên.

5.2. Nâng cao chất lượng đảng viên

Đảng viên phải gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của chi bộ, luôn có tinh thần tự học, tự rèn luyện để không ngừng nâng cao trình độ chính trị, trình độ chuyên môn, phục vụ tốt cho công tác, thẳng thắn đấu tranh tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ cương của Đảng.

5.3. Công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ

– Chi bộ thực hiện việc xây dựng qui chế và thực hiện đúng qui chế hoạt động của chi bộ. Các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối các cơ quan và Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo phải được triển khai quán triệt và cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch phải sát với chức năng nhiệm vụ của chi bộ và Trung tâm, thực hiện tốt việc thẩm tra, xác minh lý lịch của đảng viên thuộc diện quy hoạch theo Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”.

– Tiếp tục kiện toàn và củng cố chi bộ, các phòng chức năng của Trung tâm và phối hợp xây dựng công đoàn cơ sở. Mỗi đảng viên phải được phân công nhiệm vụ cụ thể theo vị trí công tác để xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động, đồng thời cũng chịu sự giám sát về việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, về phẩm chất, tư cách, đạo đức lối sống, mối quan hệ với quần chúng trong đơn vị và ở nơi cư trú cùng với nhiệm vụ được phân công.

– Quan tâm đến công tác đào tạo và bồi dưỡng đảng viên, công chức, viên chức Trung tâm trên các mặt lý luận chính trị, phẩm chất, đạo đức lối sống, trình độ chuyên  môn, nghiệp vụ đồng thời hướng tới kiện toàn bộ máy quản lý đủ sức thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm trong những năm tiếp theo.

– Tiếp tục bồi dưỡng năng lực công tác của đội ngũ quản lý trong Trung tâm cho phù hợp với vị trí việc làm, trình độ ứng xử, khả năng quản lý, hiệu quả công việc; sắp xếp theo hướng đúng người, đúng việc, đúng tiêu chuẩn, đủ chức năng, vừa tiết kiệm nhân lực, vừa mang lại hiệu quả kinh tế cho Trung tâm.

5.4. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

– Thực hiện chức năng lãnh đạo của chi bộ về công tác kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết và tự kiểm tra việc thi hành Điều lệ Đảng. Có biện pháp nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ và đảng viên, xử lý đảng viên vi phạm tư cách sau khi phân loại và khảo sát (nếu có).

– Xây dựng kế hoạch giám sát chi bộ, đảng viên về thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, việc chấp hành thực hiện Nghị quyết của cấp trên, những quy định của Đảng về đạo đức, lối sống.

5.5. Đổi mới phương thức hoạt động của chi bộ

Thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả công tác của Chi bộ. Tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng các cuộc hội nghị, các cuộc họp chi bộ. Đổi mới việc ban hành nghị quyết, chương trình hành động, qui chế làm việc cụ thể của chi bộ.

          IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội cho đảng viên, viên chức trong Trung tâm. Trên cơ sở đó chi bộ xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội để tổ chức thực hiện.

Tiếp tục liên kết với các trường đại học và trường cán bộ quản lý thực hiện đào tạo, bồi dưỡng theo chuyên đề, theo địa chỉ, theo nhu cầu học tập của nhân dân, yêu cầu của các cơ quan ban ngành trong và ngoài tỉnh và các kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo về bồi dưỡng chuyên môn theo từng năm học nhằm tạo nguồn thu và thực hiện đạt các chỉ tiêu nghị quyết của chi bộ và kế hoạch mỗi năm của Trung tâm. Ban Giám đốc cần tham mưu với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng kế hoạch mở các lớp liên kết đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho Ngành Giáo dục và Đào tạo, mở các lớp ngoại ngữ, UDCNTT, tiếng dân tộc Khmer tại Trung tâm để đáp ứng yêu cầu học của cán bộ, nhân viên và nhân dân của tỉnh nhà.

Nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn cơ sở của Trung tâm về mọi mặt góp phần tích cực trong thực hiện các quy chế và phát huy tính dân chủ, trách nhiệm từng đoàn viên công đoàn trong xây dựng và phát triển Trung tâm.

Ban giám đốc, công đoàn cơ sở, phòng chức năng của Trung tâm căn cứ vào chỉ tiêu phương hướng và Nghị quyết của Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 xây dựng kế hoạch hoạt động và tổ chức thực hiện nhằm góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025./.