CÁC VĂN BẢN, QUY ĐỊNH, …

1. LUẬT GIÁO DỤC

2. VĂN BẢN CHÍNH PHỦ

3. VĂN BẢN BGDĐT về quy chế hoạt động TTGDTX

4. Thông tư của BGDĐT về tổ chức dạy, kiểm tra và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số

5. CÁC THÔNG TƯ CỦA BGDĐT VỀ TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO VIÊN MN-TH-THCS-THPT (hiện hành)
6. VĂN BẢN UBND TỈNH TV