Ảnh học viên các lớp bồi dưỡng, đại học liên kết tại TTGDTX tỉnh Trà Vinh